História ZŠ Kalinčiaková

História školy ZŠ Kalinčiaková

Dňa 1.1.1924 sa splnila túžba obyvateľov Tehelného poľa. Bola dokončená a do užívania odovzdaná nová školská budova na Vajnorskej ceste pod názvom 4. štátna ľudová škola. Škola mala slúžiť iba dočasne svojmu účelu. No veľkým rastom mesta práve na túto stranu, škola bola čoskoro preplnená a ani po vybudovaní ďalších škôl v okolí, nemohla byť zrušená práve pre tento rozmach. V školskom roku 1953/54 bola premenovaná na 24. osemročnú strednú školu.

Úvodom
Transformácia každej školy si vyžaduje v prvom rade vytýčenie svojich cieľov, princípov, podmienok práce s prihliadnutím na špecifiká a podmienky školy. Jednou z priorít úspešnosti zavedenia zmien na škole je vytvorenie spoločného ducha školy, čo je závislé na jej personálnom obsadenía stotožnení sa učiteľov s pripravovanými zmenami na škole a s ich aktívnym zapojením sa do pripravovaných zmien. Tak ako si vyberajú rodičia typ školy pre svoje deti a budú si vyberať učiteľov pre svoje dieťa, tak si bude i učiteľ vyberať typ školy a „svojho“ riaditeľa. Pre zmeny v škole je potrebné tiež získať podporu rodičov a to hlavne prostredníctvom výsledkov práce školy, ktorá sa prejaví v spokojnosti detí a v ich rozvoji. Dnes je pred nami úloha, rozhodnúť či sa pustíme do tvorby zmien, či chceme meniť veci, ktoré nás brzdia v rozvoji, alebo radšej zotrvámepri súčasnom stave na škole.

Cieľ
Postupne sa transformovať na školu s pracoviskom na Kalinčiakovej ul. so zameraním čisto na výberové triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy (ľadový hokej, futbal, baseball) a na pracovisko Vihorlatská ul. s preferenciou prírodovedných predmetov (prírodoveda, chémia, matematika, fyzika) s možnosťou integrovaného vyučovania.